Úplná pravidla soutěže "Užijte si #lobeyleto a vyhrajte"

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

(dále jen „pravidla soutěže“)

Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných, jasných a závazných pravidel soutěže s názvem „UŽIJTE SI #LOBEYLETO A VYHRAJTE“ (dále jen „soutěž“), v níž účastníci hrají o 8 sad chystaných novinek. Každá sada obsahuje 3 produkty LOBEY - šampon dle výběru (ze 3 variant), kondicionér a sprchový gel. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Soutěž se koná na sociální síti Instagram, konkrétně na stránce https://www.instagram.com/lobeylabs/.

1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Pořadatelem a organizátorem soutěže je LOBEY Laboratories s.ro. sídlemBrno - TrnitáKřenová 493/73, PSČ 602 00, IČO: 07465637, vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 108304, zastoupená jednateli Davidem Krobotem, Milanem Krejčím a Tomášem Plíhalem.

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE, ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021 včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky. Soutěž se koná na sociální síti Instagram spravované pořadatelem (https://www.instagram.com/lobeylabs/) (dále jen „IG profil“). Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky, která je uživatelem sociální sítě Instagram a má po celou dobu soutěže aktivní Instagram účet (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“). Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití sítě Instagram uvedená na oficiální stránce Facebooku https://www.facebook.com/policies_center/pages_groups_events.

3. SOUTĚŽNÍ PRINCIP A PODMÍNKY

Úkolem soutěžících je vyfotit fotografii z jejich prázdninových cest obsahující alespoň 1 libovolný produkt LOBEY, umístit ji do Instagram stories na svém profil, označit Instagram pořadatele @lobeylabs a přidat hashtag #lobeyleto (dále jen „soutěžní hashtag“. Soutěžící se automaticky přihlásí vložením fotografie z dovolené se soutěžním hashtagem a označením profilu @lobeylabs. Každý soutěžící může poslat více než 1 soutěžní fotografii, ale vyhrát může pouze jednou. Organizátor soutěže fotografii přesdílí na Instagram stories účtu @lobeylabs a uloží jej do výběru "#lobeyleto". K tomu, aby bylo přesdílení možné, je potřeba, aby měl soutěžící veřejný profil nebo povoleno přesdílení stories. 

Soutěžní fotografii je potřeba uchovat v plné kvalitě a v případě výhry zaslat pořadateli soutěže na emailovou adresu info@lobey.cz společně s kontaktními údaji potřebnými pro odeslání výhry (jméno, příjmení, adresa, email a telefon). 

4. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCE, VÝHRA A JEJÍ PŘEDÁNÍ

V každém ze dnů 8. 7., 15. 7., 22. 7., 29. 7., 5. 8, 12. 8., 19. 8. a 26. 8. 2021 bude postupně vyhlášen 1 výherce, celkem tedy 8 výherců. Výherce vybere odborná porota složená ze zaměstnanců pořadatele soutěže. Výherci obdrží sadu obsahující 3 chystané produkty LOBEY - šampon dle výběru (ze 3 variant), kondicionér a sprchový gel. Zaslání výher všem výhercům soutěže proběhne po ukončení soutěže, v době nejpozději měsíc od ukončení soutěže. Výhry budou zaslány dopravcem na adresu, kterou výherci pro tyto účely poskytnou pořadateli soutěže.

Po vyhlášení zašle výherce soutěžní fotografii na emailovou adresu pořadatele soutěže: info@lobey.cz.Poskytnutím fotografií uděluje účastník Soutěže organizátorovi bezplatně nevýhradní licenci ke všem způsobům užití, v neomezeném rozsahu, včetně práva bez omezení upravit či jinak měnit fotografii.

Fotografie výherců budou umístěny na IG profil pořadatele a na webovou stránku soutěže https://www.lobey.cz/lobeyleto/.

K informování výherců dojde prostřednictvím soukromé zprávy na Instagramu. Pokud kterýkoli z vítězů nebude do tří dnů od oslovení organizátorem prostřednictví soukromé zprávy reagovat (potvrzení nebo odmítnutí výhry osloveným vítězem), bude vybrán jiný výherce.

Pořadatel soutěže v žádném případě neodpovídá za škody způsobené výhercům nebo třetím osobám výhrami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto výher.

Výhru nelze vyplatit, příp. kompenzovat v hotovosti. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat soudní cestou ani alternativně plnit. V případě, že výherce výhru nepřevezme ve sjednaném termínu, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne ve prospěch pořadatele, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany pořadatele.

5. SOUHLAS S PRAVIDLY

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

6. OSOBNÍ ÚDAJE

Zapojením se do soutěže účastník schvaluje tato pravidla soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Účastí v soutěži soutěžící výslovně potvrzuje, že jeho účastí v soutěži nebyla porušena práva ani oprávněné zájmy jiného subjektu. Účastník soutěže zejména výslovně potvrzuje, že disponuje všemi souhlasy, které ve smyslu těchto pravidel uděluje.

Dojde-li k vytvoření fotografie soutěžícím k vytvoření autorského díla ve smyslu autorského zákona, poskytuje soutěží v momentu odeslání fotografie na tuto fotografii pořadateli soutěže oprávnění k výkonu práva takové autorské dílo užít (dále jen „licence“). Licence se poskytuje bezúplatně, jako nevýhradní a k jakémukoliv způsobu užití.

Zpracovávané osobní údaje: Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa. Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci účastníků soutěže a k následnému výběru vítězů. Nebudou využity pro jiné marketingové účely.

Subjekt souhlasí s tím, aby správce či zpracovatel zveřejnil jeho jméno, příjmení nebo název Instagram účtu v případě, že se stane vítězem.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly, nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes výše uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Instagramový profil vykazují známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní Instagramový profil nebo zakládání podvodných profilů). Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Instagramový profil odporují pravidlům sociální sítě Instagram. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook, která je vlastníkem sociální sítě Instagram.

Výhru z této soutěže nelze převést na jiného účastníka nebo třetí osobu.

Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především funkčnost sítě Instagram). Pořadatel dále neodpovídá za doručení soukromé zprávy, kterým bude zasílána informace o výhře.

V případě, že dojde ke změně v podmínkách či pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně nebo elektronicky ve formě dodatku ke stávajícím pravidlům.

Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Výhry nezískají soutěžící, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výher.

Tato promoakce není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována nebo jakkoliv spojena se společností Facebook, která je vlastníkem sociální sítě Instagram, Inc. a tato společnost za ni neručí. Informace o soutěžících jsou poskytnuty neuzavřenému počtu příjemců informace a ne společnosti Facebook, Inc.

Společnost Facebook, Inc. je osvobozena od jakýchkoli závazků za kterýmkoli z účastníků vyplývajících z této soutěže.

V Brně dne 1. 7. 2021

Zpět do obchodu